Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Verzijl advies BV
KvK nummer: 67088740

Boswinde 171
2496 WK Den Haag
06-520 38 548 info@verzijl.com

Bert Verzijl is functionaris voor de gegevensbescherming en is te bereiken via bert@verzijl.com

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verzijl Advies BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Doeleinden

Verzijl Advies BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van onze diensten
 • De bescherming van onze financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Verzijl Advies BV werkt met de volgende systemen:

 • Facebook Pixel en Google Analytics voor het voor het analyseren van het surfgedrag op onze website
 • Facebook voor onze advertenties
 • Active Campaign voor automatisch afhandelen van email en het toesturen van nieuwsbrieven
 • 10to8 voor het maken van afspraken
 • Zappier voor het koppelen van Active Campaign aan 10to8
 • VIP Internet voor hosting van de website en voor het verwerken van onze email

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 • Intake formulier: tot 2 jaar na afronding van het coachtraject
 • Coachverslag: tot 2 jaar na afronding van het traject, de verslagen zijn anoniem
 • Evaluatieformulier: tot 2 jaar na afronding van het coachtraject

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Gegevens beveiliging 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verzijl.com

 

Cookies

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die op een computer, tablet of smartphone bewaard worden wanneer u onze website bezoekt. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe u gebruikmaakt van onze website en welke diensten u interessant vindt. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Wilt u geen cookies?

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Verzijl advies BV
T.a.v. Bert Verzijl

Boswinde 171
2496 WK Den Haag
06-520 38 548
info@verzijl.com

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018