Werkwijze coaching

Elk coach-traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de doelen. Daarnaast om te kijken of het klikt tussen ons. In dit gesprek wordt ook de coachvraag geformuleerd die centraal zal staan. Als we besluiten om samen door te gaan worden werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een coachcontract wat de basis is voor de daadwerkelijke start van het coach-traject.

De coachsessies geven inzicht in overtuigingen, beperkingen en patronen. Door reflectie op persoonlijke en professionele ervaringen worden deze zichtbaar en gaan we aan het werk om deze te doorbreken. Mogelijke opties en interventies komen aan bod die nieuwe inzichten geven en toegepast worden om het doel te realiseren. Regelmatig zullen we samen de voortgang en de wederzijdse verwachtingen bespreken. Indien nodig wordt de coachvraag en het te realiseren doel bijgesteld.

Het intakegesprek en de sessies duren tussen de 60 en 90 minuten. Soms zal ik vragen om tussen de sessies de nieuw verkregen inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen waarna we samen het effect evalueren.

Halverwege het coach-traject vindt er tussentijds een evaluatie plaats. Het traject zal worden afgesloten met een evaluatiegesprek.

De duur van het traject en het aantal sessies zal per coachvraag en doelstelling verschillend zijn. Een indicatie zal worden vastgesteld en besproken tijdens het intakegesprek.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een manier van denken die snel concrete verandering mogelijk maakt en bevat de essentiële middelen en methoden die hiervoor nodig zijn.

NLP is een praktische en resultaatgerichte aanpak voor menselijke ontwikkeling en verandering waarin denken, voelen, taal en gedrag centraal staan.

De benaming neurolinguïstisch programmeren bestaat uit drie verschillende delen:

Neuro verwijst naar ons neurologisch systeem: de wijze waarop wij onze zintuigen zien (visueel), horen (auditief), voelen en beweging (kinesthetisch), reuk (olfactorisch) en smaak (gustatoir) gebruiken om onze ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken. NLP versterkt het besef van ons neurologische systeem en van de wijze waarop wij daar het best gebruik van kunnen maken.

Linguïstisch gaat over de manier waarop wij taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, en de manier waarop wij die ervaringen overbrengen op onszelf en anderen. NLP richt zich op specifieke taalpatronen en helpt ons aan een grotere keuzevrijheid in het gebruik en de effecten ervan.

Programmeren is de manier waarop wij onze ervaringen inwendig ‘coderen’ en opslaan. Onze mentale programma’s zijn patronen die tot specifiek resultaat leiden. Het betreft een opeenvolging van gedrags- en denkpatronen (een ‘programma’) die een bepaalde, specifieke ervaring tot stand brengt, en biedt mogelijkheden om ze te veranderen.

Sommige coach of therapeutische methoden houden zich bezig met menselijke moeilijkheden en problemen, het in kaart brengen hiervan en zoeken naar oorzaken in het verleden. NLP is veel meer toekomst en oplossingsgericht en is gebaseerd op het uitgangspunt dat we een groot gedeelte van onze ervaring construeren door de specifieke wijzen waarop wij dingen in onze geest en ons lichaam zien, horen en voelen; en wat wij ‘denken’ noemen.

NLP gaat over de nauwkeurige en praktische manier om dit ‘denken’ te kunnen onderzoeken en definiëren, en de technieken en de methoden om je nieuwe manieren van dit denken aan te kunnen leren. Weten hoe en wanneer welke dingen kunnen veranderen, staat bij NLP centraal.

Kortom, NLP is een systematisch en praktisch geheel van denk- en gedragsinstrumenten, dat ons in staat stelt veranderingen tot stand te brengen en vorm te geven.

NLP biedt grote mogelijkheden voor iedereen die open staat voor persoonlijke ontwikkeling en (innerlijke) groei en is geschikt voor iedereen die willen leren om de kracht van hun onderbewuste, bewust toe te passen in hun dagelijks leven en werken en hierdoor in staat worden gesteld nieuwe wegen in te slaan.

NLP is ook een verzameling technieken die je in staat stellen om effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Technieken die je persoonlijke effectiviteit vergroten. NLP biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag van onszelf en van de ander en om je gedrag, indien gewenst, te veranderen.

NLP en Coaching

Binnen NLP coaching wordt toegewerkt naar een concreet doel; een gewenste toestand die je wilt bereiken. In de coaching-sessies wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Wat doe je, denk je, wat voel je en hoe handel je in een bepaalde situatie? Vervolgens wordt de gewenste toestand in kaart gebracht.

Wat wil je bereiken, denken en voelen en hoe wil je handelen in een bepaalde situatie? Samen gaan we op zoek naar je hindernissen. Wat houdt je tegen om je gewenste toestand te bereiken? Om als laatste te bepalen wat er nodig is om je doel te bereiken. Welke hulpbronnen kun je inzetten.

Vervolgens zal door het toepassen van NLP technieken de subjectieve ervaring worden veranderd, verschoven en aangevuld totdat je innerlijke structuur zo is vormgegeven dat je belemmeringen verdwijnen en je jouw doel kunt bereiken.

Als resultaat kijk je positiever naar jezelf, de ander en de wereld. Dat verhoogt je draagkracht, je motivatie en je levensvreugde. Je hebt meer energie voor de dingen die er toe doen in je leven en in je werk.

Timeline Therapy

Timeline Therapy is het resultaat van 23 jaar onderzoek, ontwikkeling en training in Time Line Therapy technieken. Time Line Therapy staat inmiddels wereldwijd bekend als een van de meest effectieve methoden om snelle, blijvende veranderingen teweeg te brengen.

TimeLine Therapy werd geïntroduceerd in 1988, toen Tad James en Wyatt Woodsmall het boek ‘Time Line Therapy and the Basis of Personality’ uitbrachten. Hierin wordt beschreven, welke invloed (negatieve) ervaringen uit het verleden op iemands functioneren kunnen hebben en hoe dat veranderd kan worden.

Time Line Therapy (TLT) is een methodiek om de negatieve invloeden uit het verleden los te laten en belemmeringen op te lossen.

Gebeurtenissen in het verleden kun je niet meer ongedaan maken of veranderen. Wat je wel kunt doen is besluiten om hier op een andere manier mee om te gaan door de (onbewuste) betekenis of interpretatie die op emotioneel niveau is gekoppeld aan de gebeurtenis te veranderen.

Tijdlijnen helpen hierbij.

Een tijdlijn is de manier waarop we voor onszelf structuur aanbrengen en beslissingen en gebeurtenissen vastleggen ‘in het verleden’, ‘in het heden’ en ‘in de toekomst’ en deze ‘ordenen’.

We herinneren ons momenten in het verleden. Aan deze herinneringen zijn positieve of soms negatieve emoties gekoppeld. Als herinneringen als belangrijk worden ervaren worden deze significant emotionele gebeurtenissen (SEG) genoemd. Bij een herinnering met een negatieve emotie kan een beperkende beslissing zijn genomen.

Het werken met tijdlijnen is effectief bij het wegnemen van mentale blokkades, het opheffen van beperkende
beslissingen, wegnemen van angst en het oplossen van negatieve emoties en maakt het mogelijk om onbewuste patronen die beperkend zijn voor het huidig functioneren te doorbreken.

Tijdens een tijdlijnsessie wordt teruggegaan naar net voor het moment waarop een beperkende beslissing is genomen. Deze beslissing heeft er mogelijk ook voor gezorgd dat er een beperkende overtuiging is ontstaan. Door de kennis en de hulpbronnen van nu te gebruiken in het moment van toen, wordt de beperkende beslissing van destijds herzien en kan er een nieuwe beslissing worden genomen.

Een nieuwe beslissing waardoor er mogelijk ook een versterkende overtuiging kan worden gevormd. Door vervolgens over de tijdlijn vanaf het moment van de nieuwe beslissing met de versterkende overtuiging naar het hier en nu terug te gaan, krijgen latere gebeurtenissen ook een andere betekenis en ontstaat er een duurzame verandering ook voor gelijksoortige momenten in de toekomst.

Wil jij ook je blokkades oplossen en verder met je leven? Neem dan contact met me op.

Hypnose

Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Hypnose wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide begeleiders, die een speciale procedure volgen om de geest van de persoon die onder hypnose wil gaan in een tranceachtige toestand te brengen. Het is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin iemand volledig ontspannen is, geconcentreerd op een bepaald onderwerp en waarin goed contact mogelijk is met het onderbewustzijn.

Contact met het onderbewustzijn is krachtig omdat 99 procent van ons gedrag wordt gestuurd vanuit het onderbewustzijn. Met hypnose kunnen gedrag, overtuigingen, gevoel en/of gedachten veranderd worden op dit niveau.

Een hypnosetoestand kan een mogelijkheid bieden een probleem op te lossen waarbij het bewuste denken wordt genegeerd en onderbewuste hulpbronnen worden aangeboord. De meeste duurzame veranderingen voltrekken zich op dit onderbewuste niveau.

Als je onder hypnose bent, en dus in een veranderde bewustzijnstoestand, kun je ervoor zorgen dat ervaringen of ingesleten patronen uit het onderbewuste naar boven gehaald kunnen worden en kun je hier zelf, onder begeleiding, problemen oplossen en verbeteringen in aanbrengen.

Een begeleider, bijvoorbeeld een coach, is niet degene die iemand in hypnose brengt, maar degene die iemand begeleidt om zelf die bewustzijnstoestand te bereiken. Alle hypnose is dus zelfhypnose. Iemand kiest er dus zelf voor om in die prettige staat van “zijn” te gaan. Als iemand zelf niet in hypnose wilt gaan lukt het ook niet. Ook niet met een begeleider.

Hypnose is een hele krachtige manier om duurzame veranderingen te realiseren!

Lees ook het blog artikel over hypnose.

Ook blijvende veranderingen realiseren? Neem dan contact met me op.

Neem voor meer informatie contact op.